Przedszkole „BAJKA” Konarzewo

Przedszkole „BAJKA” Konarzewo, e-mail: przedszkole@bajka-konarzewo.pl, telefon: 61 677-47-16

Statut

STATUT 
Niepublicznego Przedszkola „BAJKA” 
w Konarzewie
 
Rozdział I 
NAZWA, ADRES I ORGAN PROWADZĄCY
§ 1
Przedszkole jest placówką niepubliczną. Pełna nazwa przedszkola brzmi: »Niepubliczne Przedszkole „BAJKA” w Konarzewie« – w dalszej części statutu zwane „przedszkolem”.
§ 2
Przedszkole prowadzi mgr Romana Michniewicz-Ekert na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Urząd Gminy Dopiewo pod numerem 01/OS/2010.
§ 3
Przedszkole mieści się pod adresem: ul. Kościelna 2, Konarzewo, 62-070 Dopiewo.
 
Rozdział II 
INNE INFORMACJE
§ 4
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
§ 5
Przedszkole jest placówką jednooddziałową, którą kieruje dyrektor. Dyrektor opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne przedszkola, plany pracy, zatwierdza programy, prowadzi nadzór pedagogiczny, opracowuje zakresy obowiązków pracowników, wnioskuje do organu prowadzącego o zatrudnienie pracowników bądź o rozwiązanie z nimi stosunku pracy, analizuje wyniki pracy nauczycieli, reprezentuje przedszkole na zewnątrz.
W przedszkolu może być zatrudniony wicedyrektor.
1. Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu zawierającego podstawy programowe wychowania przedszkolnego określone przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy 30 czerwca. W miesiącach lipcu i sierpniu nie realizuje się zajęć programowych. 
3. Przedszkole czynne jest cały rok z ewentualną jednomiesięczną przerwą wakacyjną ustaloną przez prowadzącego wspólnie z rodzicami.
4. Godziny pracy przedszkola prowadzący dostosowuje do potrzeb rodziców z uwzględnieniem przepisów w sprawie realizacji programu wychowania w przedszkolu oraz podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Dziecko powinno uczestniczyć co najmniej w zajęciach programowych w godzinach od 8.00 do 13.00.
5. Przedszkole zapewnia możliwość pobierania nauki religii przez wszystkie dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie.
6. Decyzję o utworzeniu lub zlikwidowaniu oddziału przedszkolnego podejmuje prowadzący.
§ 6
1. Część kosztów utrzymania placówki pokrywa dotacja gminna – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
2. Pozostałe koszty utrzymania placówki ponoszą rodzice.
3. Rodzice pokrywają całkowity koszt wyżywienia. 
4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala prowadzący przedszkole.
5. Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu wnoszą rodzice nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca.
6. W razie nie dotrzymania terminu płatności, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty, prowadzący przedszkole jest uprawniony do dochodzenia wynikających stąd roszczeń na drodze postępowania sądowego.
7. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu (pod warunkiem powiadomienia w pierwszym dniu absencji o tym, że to będzie dłuższa nieobecność), od drugiego dnia absencji, przysługuje rodzicom zwrot opłaty żywnościowej wg stawek dziennych.
9. Z żywienia mogą korzystać zatrudnieni pracownicy za pełną odpłatnością.
10. W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe, np. język angielski, rytmika itp., które są finansowane w ramach czesnego.
 
Rozdział III
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 7
Celem przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej. oraz czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci.
§ 8
1. Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wyrażania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
2. Realizacja tych zadań następuje poprzez: 
kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i wobec życia,
wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, a także umożliwianie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
udzielanie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.
§ 9
1. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej ma charakter otwarty, a treści jego są integralnie powiązane.
2. Działania wychowawczo-dydaktyczne nauczyciela opierają się na przekładaniu zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci, oparte na obserwacji i stawianej diagnozie pedagogicznej.
3. Całokształt pracy wychowawczej w przedszkolu umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Ma wpływ na kształtowanie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
§ 10
1. Przedszkole realizuje cele i zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami.
2. Placówka przedszkolna udziela dzieciom i rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury psychologicznej i pedagogicznej oraz w miarę potrzeb kierowanie dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne i organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem.
3. W przedszkolu nie prowadzi się badań lekarskich ani stomatologicznych – należy to do obowiązku rodziców.
§ 11
1. W przedszkolu dzieci mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracowników pedagogicznych.
2. Opieka ta sprawowana jest w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
3. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie musi być udzielone na piśmie i złożone w przedszkolu przez rodziców.
 
Rozdział IV
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 12
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształtowania dzieci.
1. Rodzice mają prawo:
znać zadania wynikające z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych – tablice ogłoszeń, kącik dla rodziców, rozmowy indywidualne,
uzyskiwać rzetelne informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju – rozmowy indywidualne, wystawy prac, występy dzieci,
wyrażać i przekazywać sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
2. W celu zaspokojenia słusznych praw rodziców:
nauczyciele są do dyspozycji rodziców i są zobowiązani do rzetelnej informacji,
umożliwia się rodzicom zdobywanie informacji o dziecku przez zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości przedszkolne, itp. 
3. Rodzice mogą zorganizować się w Radę Rodziców. Wówczas Rada ta powinna działać zgodnie z wymogami ustalonymi dla Rady Rodziców w placówkach publicznych.
4. W przedszkolu nie tworzy się Rady Pedagogicznej, ponieważ przedszkole zatrudnia jednego lub dwóch nauczycieli.
§ 13
Pominięty.
 
Rozdział V
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 14
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z ewentualną przerwą letnią.
§ 15
1. Placówka jest zorganizowana w formie dwóch grup: tzw. wielowiekowej (dzieci w różnym wieku, od 2,5 do 5 lat) oraz tzw. „zerówki" (dzieci w wieku 6 lat), z wyżywieniem w formie cateringu.
2. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza organizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona w oparciu o obowiązujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego określone przez MEN.
§ 16
1. Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy zachowaniu kolejności zgłoszeń. Rekrutacja dzieci trwa cały rok – przyjęcia w ciągu roku są możliwe, jeżeli są wolne miejsca. W razie dużej liczby chętnych tworzy się listę rezerwową. Kolejność zgłoszeń oraz kolejność na liście rezerwowej ustala się wg daty wpłynięcia wpłaty wpisowego.
2. Wychowanie przedszkolne w przedszkolu obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dopuszcza się przyjęcie dziecka w wieku 2,5 roku, o ile jego rozwój na to pozwala. 
3. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są do złożenia odpowiednio wypełnionego formularza zgłoszenia dziecka. 
4. Opiekę i wychowanie nad dzieckiem przedszkole przejmuje na podstawie pisemnej umowy z rodzicami. 
§ 17
1. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25. W uzasadnionych przypadkach, okresowo, ze względu na potrzebę środowiska (i pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby dzieci przebywającej w przedszkolu równocześnie – 25), liczba dzieci w oddziale może wzrosnąć do 30 – uwzględniając przeciętną absencję chorobową dzieci.
2. Organizację pracy grupy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
3. Leżakowanie dzieci jest obowiązkowe, stanowi element porządku dnia, ale dzieci nie są przymuszane do spania, jeśli nie chcą. Dziecko, które czuje się zmęczone, może się położyć także po obiedzie.
 
Rozdział VI
NAUCZYCIELE
§ 18
1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Do zadań nauczyciela należy :
odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zainteresowań i zdolności,
prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, programu wychowania i nauczania, a także odpowiedzialność za jej realizację,
współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.
3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
poznania i ustalenia potrzeb rozwoju dzieci,
ustalenie form pracy i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
włączenie ich w działalność przedszkola do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego.
5. Do nauczyciela należy także:
wytwarzanie w przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci,
doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
przygotowanie sali do zajęć: dbanie o jej wystrój, pomoce dydaktyczne, utrzymanie w sali ładu i porządku,
zaangażowanie w pracy i twórcza współpraca z dyrektorem.
§ 19
1. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci, 
pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, a w razie potrzeby mycie i przebieranie dzieci w czystą bieliznę,
wydawanie posiłków i pomoc w jedzeniu,
utrzymanie porządku w przedszkolu, zmywanie i wyparzanie naczyń,
uczestniczenie w charakterze opiekunki w spacerach i zabawach na placu zabaw,
opieka nad dziećmi w czasie ich schodzenia się rano oraz w czasie oczekiwania na rodziców po południu – zgodnie z grafikiem.
§ 20
W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy niepedagogiczni.
 
Rozdział VII
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 21
1. Do przedszkola uczęszczają w głównie dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wyjątkowo przyjmuje się dzieci w wieku 2,5 roku.
2. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w towarzystwie ubezpieczeniowym wybranym przez dyrektora, na warunkach ustalonych przez dyrektora – na koszt placówki.
§ 22
Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach Dziecka, a w szczególności :
właściwe zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
§ 23
Prowadzący przedszkole na wniosek nauczyciela bądź dyrektora może skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola w przypadku:
braku pozytywnych efektów oddziaływań wychowawczych wobec dziecka, którego agresywne zachowanie stanowi zagrożenie życia i bezpieczeństwa innych dzieci,
niedokonanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu za 2 miesiące.
 
Rozdział VIII
BUDŻET PRZEDSZKOLA
§ 24
1. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z dotacji gminnych oraz z odpłatności rodziców.
2. Na działalność przedszkola mogą być przekazywane także dotacje, darowizny oraz inne datki rodziców i innych osób fizycznych i prawnych.
3. Prowadzenie przedszkola, zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, jest działalnością oświatową. Ponieważ działalność oświatowa nie jest działalnością gospodarczą, przedszkole nie może ubiegać się o dofinansowanie z UE dla małych i średnich przedsiębiorstw.
4. Przedszkole może zmniejszać koszty działalności poprzez wynajem sali po godzinach pracy placówki na inną działalność edukacyjną (np. naukę języków, taniec, rękodzieło).
 
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, stosując zasady postępowania z dokumentacją określone w rozporządzeniach szczegółowych oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Przedszkola, jako placówki niepublicznej, nie obowiązuje rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji...
2. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 
 
Niniejszy tekst jednolity statutu obowiązuje od dnia 1 września 2014 r.

Aktualizacja: 4 czerwca 2020

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.