Przedszkole „BAJKA” Konarzewo

Przedszkole „BAJKA” Konarzewo, e-mail: przedszkole@bajka-konarzewo.pl, telefon: 61 677-47-16

Koncepcja

KONCEPCJA PRACY
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „BAJKA”
W KONARZEWIE
 
„Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią.
Dziecko doskonale bawi się, ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką
bo uczy się „niechcący”, a zapamiętuje na „zawsze”.
PLATON
 
I. WIZJA PRZEDSZKOLA „BAJKA”
 • Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę.
 • Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
 • Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.
 
II. MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA
 • Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju. 
 • Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe. 
 • Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.
 • Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje. 
 • Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym. 
 • Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym. 
 • Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę.
 • Hartujemy emocje dzieci, aby umiały przegrywać. 
 • Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy. 
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.
 • Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach. 
 • Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach. 
 • Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.
 • Mamy estetycznie i bogato wyposażoną salę przystosowaną do atrakcyjnych zajęć. 
 • Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci. 
 • Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola. 
 • Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.
 • Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy. 
 • Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.
 • Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej. 
 • Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych. 
 • Uczymy dzieci – poprzez zabawę – języka angielskiego.
 • Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy.
 
III. CELE I ZADANIA

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 • Oferta zajęć w przedszkolu zawiera sprawdzone rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji i zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady współpracy z rodzicami.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętego programu, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.
 
IV. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY
 • Promocja zdrowia i ekologia
 • Rozwijanie uzdolnień
 • Edukacja przez sztukę
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji
 
V. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI – KRYTERIA SUKCESU
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • Wzrost efektywności pracy nauczycieli,
 • Zwiększenie integracji rodziców z przedszkolem,
 • Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.
 
VI. MODEL ABSOLWENTA
      Nasz absolwent jest:
 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • jest aktywny, samodzielny, twórczy i otwarty, wrażliwy estetycznie
 • zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
 
VII. FUNDAMENTY KONCEPCJI
Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.
Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.
Pragniemy jednocześnie, aby rodzice mogli bezstresowo realizować swoje plany osobiste i zawodowe w czasie, kiedy ich dziecko przebywa w przedszkolu. Aby mieli pewność, że dziecku tu jest dobrze, ma zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo. Wiemy, że rodzice pracują w różnych godzinach – dlatego przyjęliśmy elastyczny model czasu pracy placówki, który może się zmieniać, gdy zajdzie taka potrzeba.
 
Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

Aktualizacja: 6 maja 2020

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.