Przedszkole „BAJKA” Konarzewo

Przedszkole „BAJKA” Konarzewo, e-mail: przedszkole@bajka-konarzewo.pl, telefon: 61 677-47-16

Przypadek nieodebrania dziecka

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK
NIEODEBRANIA DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA
 

1. W Niepublicznym Przedszkolu w Konarzewie osobami upoważnionymi do odbioru dziecka są rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby przez nich upoważnione.

2. Pisemne upoważnienie składa się u nauczyciela lub dyrektora. Osobami upoważnionymi mogą być wyłącznie osoby dorosłe. W wyjątkowej sytuacji (choroba lub wypadek rodziców) odebrać dziecko może osoba, która ukończyła 16 lat.

3. Osoby, które odbierają dziecko po raz pierwszy, proszone są o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

4. Nauczyciela przedszkola obowiązuje zakaz wydawania dziecka osobom (także rodzicom), jeżeli nie gwarantują one bezpieczeństwa dziecku w drodze do domu (np. będącym pod wpływem alkoholu).

5. W przypadku gdy dziecko pozostaje w przedszkolu po godzinie zamknięcia placówki, nauczyciel powiadamia dyrektora Przedszkola. Nauczyciel (dyrektor) próbuje skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka wykorzystując podane przez rodziców numery telefonów (domowe, w miejscu pracy, komórkowe).

6. W razie braku możliwości kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu na przyjście rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka do godz. 18.00. W trakcie oczekiwania na rodziców nauczyciel ciągle podejmuje próby kontaktu z rodzicami i osobami upoważnionymi do odbioru dziecka bądź osobami, które mogłyby pomóc w uzyskaniu kontaktu z nimi.

7. O godz. 18.00 nauczyciel ponownie powiadamia dyrektora przedszkola, który niezwłocznie przybywa do przedszkola i organizuje dziecku posiłek. Wobec niemożliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, dyrektor Przedszkola powiadamia Posterunek Policji.

8. Po ustaleniu z funkcjonariuszem Policji dalszego postępowania, dziecko – w obecności funkcjonariuszy Policji oraz dyrektora Przedszkola – zostaje przewiezione do Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego bądź opieka nad dzieckiem zostaje przekazana przez Policję wyznaczonej osobie (osoby bliskie dziecku lub nauczyciel przedszkola).

9. Dyrektor Przedszkola przed przekazaniem dziecka przygotowuje notatkę służbową przedstawiającą dotychczasowe działania, którą potwierdza obecny przy interwencji funkcjonariusz Policji.

Aktualizacja: 11 maja 2020

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.